ФНИ – 2022

Фонд „Научни изследвания“, „Българска научна периодика – 2022 г.“ Сп. „Реторика и комуникации“, брой 50, брой 51, брой 52, брой 53 – 2022 година се издават с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06 НП3/75 от 18 декември 2021 г.

Scientific Research Fund – Bulgarian Scientific Periodicals – 2022

The Rhetoric and Communications Journal, issues 50, 51, 52 and 53 are published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP3/75 of December 18, 2021.