SIETAR – Bulgaria

Публикуване на статии, свързани с интеркултурната комуникация, в сп. „Реторика и комуникации“, брой 41, декември 2019 година.

http://rhetoric.bg/

Водещи на броя са експерти по интеркултурна комуникация: д-р Андрея Валенте от Университета Йорк, Канада, доц. Николина Цветкова – Софийски университет, проф. Цветан Давидков – Софийски университет

Доклади от 6 конференции на SIETAR-България са публикувани в сп. „Реторика и комуникации“: бр. 6, бр. 11, бр. 16, бр. 24, бр. 32, бр. 32 – общо 65 научни статии.

SIETAR – Bulgaria

11 articles and book reviews related to intercultural communication are published on the site of the Rhetoric and Communications Journal, issue 41, December 2019. http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/

The editors are experts in intercultural communication: Dr. Andrea Valente (University of York, Canada), Assoc. Prof. Dr. Nikolina Tsvetkova (Sofia University), Prof. Dr. Tsvetan Davidkov (Sofia University)

Papers from 6 conferences of SIETAR-Bulgaria are published on the site of the Rhetoric and Communications Journal – http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/ (in issues 6, 11, 16, 24, 32, 32, a total of 65 scientific articles).