Регистрация

Институт по реторика и комуникации (ИРК) – Сдружение
Иванка Мавродиева, председател на УС на Института по реторика и комуникации (сдружение), ИК/ПИК 177084866, 179/2016 110

Institute of Rhetoric and Communications (IRC)
Ivanka Mavrodieva, Chair of the Executive Board of the Institute of Rhetoric and Communications (Association), IC / RID 177084866, 179/2016 110