Педагогическ ата комуникация “ 2019

Международна конференция „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“ / International Conference „Pedagogical Communication: Traditional and Digital“

Международна конференция „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“
Втората международна научно-практическа конференция на тема „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“ се проведе на 5 и 6 април 2019 г. в сградата на КНСБ, София.
Организатори са Институтът по реторика и комуникации, Центърът за обучение и квалификация на педагогически специалисти и Синдиката на българските учители.
Организаторите са Синдикатът на българските учители, Центърът за обучение и квалификация на педагогически специалисти.
Проблемно-тематичните секции са:
1. Традиционна педагогическа комуникация в образователните институции (детски градини, средни и висши училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и др.)
2. Дигитална педагогическа комуникация (образователни портали и платформи, сайтове, блогове, социални мрежи и др.)
3. Интеркултурна комуникация в реална и дигитална среда
4. Добри практики за формиране на дигитални компетентности на педагогическите специалисти.
Ключов лектор е проф. д-р Игор Жагар – професор по реторика и аргументация в Университета Приморска-Копер и в Института за образователни изследвания в Любляна, Словения.
Участват преподаватели от Варшавския университет: проф. Агнешка Будзинска-Даца и проф. Агнешка Шурек.
Традиционно участват преподаватели от университети в България, директори и учители от български училища и детски градини.

Конференцията е представена в списание „Реторика и комуникации“.
Rhetoric and Communications
International Conference „Pedagogical Communication: Traditional and Digital“
The second international conference „Pedagogical communication: traditional and digital“ was held on 5 and 6 April 2019 in Sofia.
It was organized by the Institute of Rhetoric and Communications, the Center for Training and Qualification of Pedagogical Specialists and the Bulgarian Union of Teachers.
The conference included the following sections:
1. Traditional pedagogical communication at educational institutions (kindergartens, secondary and higher schools, centers for support of personal development, etc.)
2. Digital pedagogical communication (educational portals and platforms, websites, blogs, social networks, etc.)
3. Intercultural communication in real and digital environments
4. Good practices for developing pedagogical specialists’ digital competencies.
Keynote speaker: Prof. Dr. Igor Žagar (University of Primorska-Koper and Institute for Educational Research in Ljubljana, Slovenia).
Prof. Agnieszka Budzinska-Dac and Prof. Agnieszka Shurek from the University of Warsaw, took part in the international conference.
By tradition, lecturers from universities in Bulgaria, school principals and teachers from Bulgarian schools and kindergartens participated in the conference.
Link to the book of conference proceedings: