Контакти

Контакти / Contact

Контакти:
Институт по реторика и комуникации
Сайт: https://www.iorc.info/
Имейли: irc@iorc.info, irc.iorc@gmail.com
Адрес:
София, Столична община, ЖК Младост 1, блок 38, вход Б

Contact
Institute of Rhetoric and Communications
Website: https://www.iorc.info/
E-mails: irc@iorc.info, irc.iorc@gmail.com
Address:
Sofia, Sofia Municipality, Mladost 1, Block 38, Entrance B
E-mails: irc@iorc.info, irc.iorc@gmail.com

Институт по реторика и комуникации – издател на сп. „Реторика и комуникации“ ISSN 1314-4464
Национален център за информация и документация (НАЦИД) – Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране – http://nacid.bg/bg/NRS/
Сайтове на сп. „Реторика и комуникации: http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/
Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com
Проф. Иванка Мавродиева, дн – Главен редактор
Имейл: mavrodieva.i@gmail.com, Тел: +359 887531507
Д-р Георги Петков – Онлайн редактор
Имейл: g.p.petkov@gmail.com, Тел.: +359 877872400

Institute of Rhetoric and Communications – Publisher of the Rhetoric and Communications Journal – ISSN 1314-4464
National Center for Information and Documentation – National reference list of contemporary Bulgarian scientific journals with scientific review – http://nacid.bg/bg/NRS/
Websites:
Main domain: http://rhetoric.bg/, Sub-domain – English Version: http://journal.rhetoric.bg/
E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com
Prof. Ivanka Mavrodieva DSc/Dr. Hab, PhD – Editor-in-chief
E-mail: mavrodieva.i@gmail.com, Tel.: +359 887531507
Georgi Petkov, PhD – Online Editor
E-mail: g.p.petkov@gmail.com, Tel.: +359 877872400