Menu

Contact

Institute of Rhetoric and Communications

Web-site: https://www.iorc.info/

Address:

Sofia, Sofia Municipality, Mladost 1, Block 38, Entrance B

Institute of Rhetoric and Communications – Publisher of Rhetoric and Communications Journal ISSN 1314-4464

National Center for Information and Documentation – http://nacid.bg/bg/NRS/

Websites:

Main domain: http://rhetoric.bg/, Sub-domain – English Version: http://journal.rhetoric.bg/

E-mail: journal.rhetoric.bg@gmail.com

Prof. Ivanka Mavrodieva DSc/Dr. Hab, PhD – Editor-in-chief

E-mail: i.mavrodieva@gmail.com, Tel.: +359 892366074

Georgi Petkov, PhD – Online Editor

E-mail: g.p.petkov@gmail.com, Tel.: +359 877872400

Контакти:

Институт по реторика и комуникации (ИРК)

Сайт: https://www.iorc.info/, Имейл: irc.iorc@gmail.com

Адрес:

София, Столична община, ЖК Младост 1, блок 38, вход Б

Институт по реторика и комуникации – издател на сп. „Реторика и комуникации“ ISSN 1314-4464

Национален център за информация и документация (НАЦИД) – Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране http://nacid.bg/bg/NRS/

Сайтове на сп. „Реторика и комуникации: http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/

Имейл: journal.rhetoric.bg@gmail.com

Проф. Иванка Мавродиева, дн – Главен редактор

Имейл: mavrodieva.i@gmail.com, Тел: +359 892366074

Д-р Георги Петков – Онлайн редактор

Имейл: g.p.petkov@gmail.com, Тел.: +359 877872400     

Контакти:

Сайт: https://www.iorc.info/

Имейл: irc.iorc@gmail.com

Адрес:

София, Столична община, ЖК Младост 1, блок 38, вход Б