Menu

Activities

  • studies in the fields of rhetoric, communication, business communication, public communication, communication in a virtual or online environment, argumentation, media, advertising, public relations
  • organasing and participating in scientific and research projects at national and international level
  • ogranasing and participating in scientific programs and forums: discussions, round tables, seminars, symposia, congresses, poster sessions, conferences and others
  • consulting and training of persons, business and non-governmental organizations interested in rhetoric and communication

    *

  • провеждане на проучвания и научни изследвания, свързани с реторика, комуникации, бизнес комуникация, публична комуникация, комуникация във виртуална или онлайн среда, аргументация, медии, реклама, връзки с обществеността
  • организиране и участие в научни и изследователски проекти на национално и международно равнище
  • организиране и участие в научни програми и форуми – дискусии, кръгли маси, семинари, симпозиуми, конгреси, постерни сесии, конференции и други
  • консултиране и обучение на физически и юридически лица, бизнес компании неправителствени организации от реторика и комуникации