Членове на УС на ИРК

Управителен съвет / Executive Board

Иванка Мавродиева/Ivanka Mavrodieva
Иванка Мавродиева – председател на УС на Института по реторика и комуникации (ИРК)
Иванка Мавродиева, професор, дн/дфн и д-р. Тя е преподавател по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на 12 книги: „Парламентарна реторика в България“ (2001), „Интервю за работа“ (2001), „Как да презентираме успешно?“ (2007) „Европейската и атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти“(2004), „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи” (2010), „Политическа риторика в България: от митингите до Web 2.0 (1989-2012)“ (2012), „Академично писане“ и на три книги в съавторство с професор д-р Йовка Тишева „Академичната комуникация“ (2010), „Академично писане за докторанти и постдокторанти“ (2014), „От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти“ (2016). „Бизнес комуникации“ (2018) в съавторство с Мая Гешева. Мавродиева е автор на 120 статии, 25 от които са публикувани на английски, руски, украински и френски в научни списания; както и в международни научни конференции, проведени в Италия, Франция, Холандия, Русия, Словения, Румъния, Украйна и др. Тя е автор на два сборници и един учебник с ораторски речи и съставител на две сборници и една христоматия по реторика. Тя е член на Executive Board of the Rhetoric Society of Europe (RSE), http://eusorhet.eu/, от 2013 г., два последователни мандата. Мавродиева разглежда реториката като древна, но витална наука, комуникацията като практики в бизнеса, Web 4.0, Интернет на нещата. Главен редактор е на сп. „Реторика и комуникации“. Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg
Ivanka Mavrodieva – Chair of the Executive Board of the Institute of Rhetoric and Communications (IRC)
Ivanka Mavrodieva
, Full Professor, PhD and Dr. Hab. She is a lecturer in rhetoric, business communication, public relations and academic writing at Sofia University. She is the author of 12 books presenting scientific information in new and traditional spheres from the perspective of a researcher: “Parliamentary Rhetoric in Bulgaria” (2001), “Integration of Bulgaria in the EU and NATO. Rhetorical aspects” (2004), „Virtual Rhetoric: from Journals to Online Social Media” (2010), “Political Rhetoric in Bulgaria: from meetings to Web 2.0 (1989-2012)” (2012). Mavrodieva is the author of 120 articles, 25 of which are published in English, Russian, and French in renowned scientific journals; as well as in international scientific conferences proceedings held in the USA, Italy, France, the Netherlands, Russia, Slovenia, Romania, Ukraine, etc. She is author of two collections and one textbook with oratorical speeches and complier of two collections and one chrestomathy: „Contemporary Rhetorical Practices” (2010), „Patterns of Modern Oratory” (2010), „Communications in Virtual Environment” (2010). She has been a member of the Executive Board of the Rhetoric Society of Europe (RSE), http://eusorhet.eu/, since 2013, for two consecutive terms. Mavrodieva regards rhetoric as an ancient yet vital science, communication as practices in business, Web 4.0, the Internet of Things. She is the Editor-in-chief of the Rhetoric and Communications Journal. E-mail: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Йовка Тишева / Yovka Tisheva
Йовка Тишева – член на УС на Института по реторика и комуникации (ИРК)
Йовка Тишева
– доктор по филология, професор в Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Води лекционни курсове по академична комуникация и бизнес комуникация за студенти от бакалавърските и магистърските програми във Факултета по славянски филологии и Философския факултет на СУ; както и курсове по лингвистика. Научните й интереси са в областта на академичната комуникация и бизнес комуникация, устната и писмената комуникация, лингвистичната прагматика. Имейл: tisheva@uni-sofia.bg
Yovka Tisheva – Member of the the Executive Board of the Institute of Rhetoric and Communications (IRC)
Yovka Tisheva
, PhD, is a full professor at the Department of Bulgarian Language, Faculty of Slavic Studies at Sofia University „St. Kliment Ohridski“. She teaches courses in academic communication and business communication for students from undergraduate and master programmes at the Faculty of Slavic Studies and the Faculty of Philosophy as well as linguistics. Her research interests are in the areas of academic communication and business communication, oral and written communication, and pragmatics. She has written several books and articles on Bulgarian grammar, among which “Models for interpretation of complex sentences in modern Bulgarian“ (2000), “Structural models of interrogative sentences in Bulgarian“ (2004), “Academic communication“ (2010), “Academic Writing for PhD and postdoctoral students” (2014), “From essays to master theses: Academic Wring for students” (2016) – with Ivanka Mavrodieva (2010). E-mail: tisheva@uni-sofia.bg

Стефан Серезлиев / Stefan Serezliev
Стефан Серезлиев – член на УС на Института по реторика и комуникации (ИРК)
Стефан Серезлиев
е доцент по брандинг и интегрирани маркетингови комуникации в Катедрата по журналистика и връзки с обществеността (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”). Докторската му дисертация е върху творческия процес в рекламата, интегрираните маркетингови комуникации и брандинга, тя е защитена към Катедрата на ЮНЕСКО „Връзки с обществеността“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултета по журналистика и масови комуникации в Софийския университет. Той е университетски преподавател и изследовател по визуални комуникации, реклама, и брандинг. Участва в редица национални и международни конференции и проекти в сферата на интеркултурната комуникация, рекламата, връзките с обществеността, брандинга, дизайна и визуалната семиотика. Преподавал е реклама и дизайн в Institut Superieur des Beaux Arts de Sousse, Tunisie, ISBAS (2002-2006), където получава почетен плакет на ISBAS за принос във висшето образование. Д-р Стефан Серезлиев работи в сферата на професионалната практика и образованието по интегрирани маркетингови комуникации, брандинг, реклама, визуални комуникации и дизайн повече от 20 години. Завършил е Националната художествена академия в София, магистърска степен по специалност „Графичен дизайн и плакат“. Имейл: serezliev@uni-vt.bg
Stefan Serezliev – Member of the the Executive Board of the Institute of Rhetoric and Communications (IRC)
Stefan Serezliev
is an associate professor of branding and integrated marketing communications at the Department of Journalism and Public Relations (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo). He holds a PhD in creative processes in branding, advertising and integrated marketing communications from the UNESCO Chair of “Communication and Public Relations” at the Faculty of Journalism and Mass Communication at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Assoc. Prof. Dr. Stefan Serezliev works in the field of visual communication, advertisement communication, communication design, integrated marketing communications (IMC). Dr. Stefan Serezliev has been working in the field of professional practice and education in integrated marketing communications, branding, advertising, visual communications and design for over 20 years. He was a lecturer in advertising and design at the Institut Superieur des Beaux Arts de Sousse, Tunisia, ISBAS (2002-2006), where he received an ISBAS honorary plaque for his contribution to higher education. He graduated in Graphic Design and Poster (Master Degree – National Academy of Art, Sofia). E-mail: serezliev@uni-vt.bg

Георги Петков / Georgi Petkov
Георги Петков член на УС на ИРК
Георги Петков е доктор по философия и реторика. Има опит като хоноруван преподавател към специалност „Философия” и специалност „Културология“ на СУ „Св. Климент Охридски” и в Международното висше бизнес училище (МВБУ) – Ботевград. Научните му интереси включват реторика, история на реториката, спийчмейкинг, презентационни умения и аргументация. Експертизата му е в областите изработване на аргументативни стратегии, подготовка на текстове за речи и изграждане на модели за участие в дискусии. Член на Управителния съвет на Института по реторика и комуникации. Онлайн редактор e на сп. „Реторика и комуникации“ от 2011 година. Имейл: g.p.petkov@gmail.com
Georgi Petkov Member of the the Executive Board of the Institute of Rhetoric and Communications (IRC)
Georgi Petkov holds a Doctor of Philosophy (PhD) degree in Philosophy. He is a part-time lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Department of Philosophy and Department of Cultural Studies) and at the International Business School – Botevgrad. His research interests include rhetoric, history of rhetoric, speechmaking, presentation skills and applied argumentation. He is an expert in argumentative strategies, speechmaking and the implementation of argumentative strategies in discussions. He is a member of the Executive Board of the Institute of Rhetoric and Communications. He has been the Online Editor of the Rhetoric and Communications Journal since 2011. Е-mail: g.p.petkov@gmail.com