Членове на ИРК

Членове в Института по реторика и комуникации
Members of the Institute of Rhetoric and Communications

Вяра Генова / Viara Genova
Д-р Вяра Генова. Защитава дисертация на тема „Ораторското изкуство на жените-депутати в България. Роля и функции на джендър реториката в Народното събрание (2001-2011)“ през 2013 г. Научни интереси и експертиза: реторика, джендър реторика и медийна комуникация. Член е на Института по реторика и комуникации и рецензент в сп. „Реторика и комуникации“. Имейл: viaratg@abv.bg

Viara Genova, PhD. She defended a PhD thesis on the topic “Rhetoric of Women Deputies in Bulgaria. Role and functions of gender rhetoric at the National Assembly (2001-2011)” in 2013. Her scientific interests and expertise are in the fields of rhetoric, gender rhetoric, and media communication. She is a member of the Institute of the Rhetoric and Communications and a reviewer with Rhetoric and Communications Journal. Email: viaratg@abv.bg

Георги Налбантов / Georgi Nalbantov

Д-р Георги Налбантов е специалист по реторика в публичната комуникация. Защитил е дисертационен труд на тема „Медийната реторика на Луис Инасио Лула да Силва“ в катедра „Реторика“ на Философския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на статии в научни издания в направлението на своята дисертация. Налбантов е активно практикуващ журналист, автор на материали за международни и български медии. Неговият научен интерес и практическият му опит са в обхвата на медийната реторика, изразена в телевизионна, в радио и в интернет среда. Кандидат е за автор в сп. „Реторика и комуникации“. Имейл: Nalbantov99@gmail.com

Georgi Nalbantov, PhD is a specialist of rhetoric in the public communication. He defended dissertation on the topic of “The media rhetoric of Luiz Inácio Lula da Silva” at “Rhetoric” department at the Faculty of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. He is the author of articles in scientific editions in the field of the mentioned dissertation. Nalbantov is actively practicing journalist, creator for international and Bulgarian medias. His scientific interests and practical background are in the field of media rhetoric, manifested in TV, radio and Internet environmentHe is a candidate for author in “Rhetoric and Communications” journal. E-mailNalbantov99@gmail.com

Десислава Антова / Desislava Antova
Д-р Десислава Антова. Защитава дисертация на тема „Традиционни и нови проявления на виртуалната реторика в онлайн медийна среда“ през 2019 г. Член е на Института по реторика и комуникации. Тя е рецензент в сп. „Реторика и комуникации“. Научни интереси и експертиза: реторика, медийна реторика и интернет комуникация. Имейл: antova.desy@gmail.com
Desislava Antova, PhD. Her PhD thesis on the topic “Traditional and new manifestations of virtual rhetoric in the online media environment” was defended in 2019. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications and a reviewer with the Rhetoric and Communications Journal. Her scientific interests and expertise are in the fields of rhetoric, media communication and Internet communication. Email: antova.desy@gmail.com

Десислава Добрева /
Desislava Dobreva
Д-р Десислава Добрева. Тя защитава дисертация на тема „Етически аспекти в междуличностната комуникация във виртуална среда – социална мрежа Facebook в периода 2003-2016 г.“ през 2016 г. Научни интереси и експертиза: виртуална реторика, онлайн комуникация. Член е на Института по реторика и комуникации. Рецензент е в сп. „Реторика и комуникации“. Имейл: desi.dobreva@gmail.com
Desislava Dobreva, PhD. In 2016, she defended a PhD thesis on the topic „Ethical aspects of interpersonal communication in a virtual environment – the Facebook social network in the period of 2003-2016“. Her scientific interests and expertise are in the fields of virtual rhetoric, and online communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications and a reviewer with the Rhetoric and Communications Journal. Email: desi.dobreva@gmail.com

Иглика Касабова / Iglika Kassabova
Д-р Иглика Касабова защитава докторат по проблематика, свързана с медийната реторика. Обхватът на нейните изследователски интереси са политическите и социалните манипулации в традиционните медии и социалните мрежи. Тя проучва визуалните и вербални послания в социалните мрежи и дигитални медии и анализира манипулативните и пропагандните внушения. Иглика Касабова е университетски преподавател (City College and International Faculty of Sheffield University – София и СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет). Тя е член на Редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации“. Тя публикува статии, в които представя резултат от изследвания, свързани с реторика на протестите, пропаганда, визуални и вербални внушения. Имейл: iglika_kassabova@hotmail.com
Iglika Kassabova holds a PhD degree in media rhetoric. Her research interests include rhetoric, media communication, Internet communication, visual communication and in particular she analyses political and social manipulation in traditional media and social networks. She examines visual and verbal messages on social media platforms and analyses digital media manipulation. She publishes articles based on empirical research related to rhetoric of protests, propaganda, visual and verbal messages. She is a member of the Editorial Board of the Rhetoric and Communications Journal. She is a part-time university lecturer (City College and International Faculty of Sheffield University – Sofia and Sofia University “St. Kliment Ohridski, Faculty of Philosphy). E-mail: iglika_kassabova@hotmail.com

Кремена Георгиева / Kremena Georgieva
Д-р Кремена Георгиева. Тя защитава дисертация на тема „Реторическата аргументация в комуникацията между ПР отдели и медии“ през 2012 г. Научни интереси и експертиза: медийна реторика, онлайн комуникация, ПР. Член е на Института по реторика и комуникации и рецензент в сп. „Реторика и комуникации“. Имейл: kremena.g.georgieva@gmail.com
Kremena Georgieva, PhD. Her dissertaion on the topic of “Rhetorical argumentation in communication between PR departments and the media” was defended in 2012. Her scientific interests and expertise are in the fields of media rhetoric, online communication and Public Relations. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications and a reviewer with the Rhetoric and Communications Journal. Email: kremena.g.georgieva@gmail.com

Тодор С. Симеонов / Todor S. Simeonov
Тодор Симеонов е доктор по реторика и комуникация във виртуална среда, той защитава дисертация на тема „Виртуална педагогическа реторика и обучение в онлайн среда”. Магистър психолог е във Философския факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са в областта на интернет комуникациите, виртуалната педагогическа реторика, презентиране във виртуална среда; виртуални екипи и групи. Той е автор на 10 научни статии в посочените области. Член е на Института по реторика и комуникации. Той е член на Редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации“. Имейл: teo.simeonov@gmail.com
Todor Simeonov has defended a PhD thesis on the topic of “Virtual pedagogical rhetoric and online learning”. Simeonov was a PhD student at the Faculty of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. He holds a master’s degree in Psychology by Sofia University „St. Kliment Ohridski“. His reseacrh interests are in the field of Internet communication and virtual pedagogical rhetoric; presenting in a virtual environment; virtual teams and groups. He is the author of 10 scientific articles in the above fields. He is a member of the Editorial Board of the Rhetoric and Communications Journal and a member of the Institute of Rhetoric and Communications. Email: teo.simeonov@gmail.com