Център за креативни индустрии

Център за креативни индустрии, медии и нови технологии
Съдействие и креативни идеи относно:
– дизайн и печат на материали от 4-та конференция ESTIDIA, 29-30 септември 2017 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски ”;
– Рекламни материали на Института по реторика и комуникации.

Center for Creative Industries, Media and New technologies

Support and Creative Ideas on:
– a design and printing of materials of 4th ESTIDIA conference, 29-30 September 2017, Sofia University “St. Kliment Ohridski”;
– Advertising materials of the Institute of Rhetoric and Communications.