ФНИ 2021

Фонд „Научни изследвания“, „Българска научна периодика – 2021

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 46, брой 47, брой 48, брой 49 – 2021 година се издават с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП2/41 от 07 декември 2020 г.

Scientific Research Fund – Bulgarian Scientific Periodicals

The Rhetoric and Communications Journal, issues 46, 47, 48, and 49 are published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP2/41 of December 07, 2020.