ФНИ – 2019

Фонд „Научни изследвания“, „Българска научна периодика“

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 42, брой 43, брой 44, брой 45 – 2020 година

се издават с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП1/39 от 18 декември 2019 г.

Scientific Research Fund – Bulgarian Scientific Periodicals

The Rhetoric and Communications Journal, issues 42, 43, 44, and 45 are published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP1/39 of December 18, 2019.