Списание „Реторика и комуникации“

Публикуване
Институтът по реторика и комуникации е издател на сп. „Реторика и комуникации“. То има два сайта на български http://rhetoric.bg/ и на английски език. http://journal.rhetoric.bg/
Индексиране и рефериране:
Индексиране
Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=494070

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в citefactor.org journals indexing
http://www.citefactor.org/journal/index/23020/rhetoric-and-communications

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в http://www.sindexs.org/
Journal ID:5278
Journal Title: (Rhetoric and Communications = Реторика и комуникации)

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в https://road.issn.org/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1314-4464

Списание „Реторика и комуникации“ е включено в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране

Виж линка http://nacid.bg/bg/NRS/

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в SAIF – Scholar Article Impact Factor
https://www.scholarimpact.org/1314-4464-rhetoric-and-communications.html

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в GIF (General Impact Factor)
http://generalif.com/jdetails.php?jname=Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications

Сп. „Реторика и комуникации“ има за цел да запознае специалисти, работещи в областта на реториката, както и тези, които правят изследвания и се интересуват от различни видове комуникация: академична, педагогическа, интеркултурна, политическа, публична, бизнес, интернет и други.
Списанието се издава само електронно ISSN 1314-4464 от 2011 г. и има два сайта: на български http://rhetoric.bg/ и на английски език http://journal.rhetoric.bg/, има и Facebook страница.
Списанието публикува регулярно от 2011 г. по 4 броя всяка година. Издадени са специални броеве, в които се представят резултати от изследвания от научни проекти (Еразъм, Жак Моне, НИС, ФНИ – бр. 15, бр. 20, бр. 27, бр. 36); от национални и международни научни конференции (4th ESTIDIA conference – 29-30.09.20017 г.: бр. 33, бр. 34, бр. 35 – общо 30 научни статии; 6 конференции на SIETAR-България (бр. 6, бр. 11, бр. 16, бр. 24, бр. 32, бр. 32 – общо 65 научни статии).
Издателската политика включва публикуване на научни статии на утвърдени учени от университети от България, Европа, Северна и Южна Америка, Азия, които правят изследвания в областите реторика, аргументация, визуална реторика, интернет комуникация, бизнес комуникация, интеркултурна комуникация, политическа комуникация, академична комуникация, педагогическа комуникация, медийна комуникация, рекламна комуникация и др. Поддържат се постоянни рубрики в списанието, сред които реторика, аргументация, интернет комуникация, публична комуникация и други. Отделни броеве са обособени тематично, като тази концепция създава условия за оповестяване компактно на теоретични знания и на резултати от изследвания и съвременни научни постижения.

Publishing
The Institute of Rhetoric and Communications is the publisher of Rhetoric and Communications magazine. It has two sites in Bulgarian http://rhetoric.bg/ and in English. http://journal.rhetoric.bg/
Indexing and referencing:
Indexing
Rhetoric and Communications Journal
Rhetoric and Communications Journal is indexed in The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=494070

Rhetoric and Communications Journal is indexed in
citefactor.org journals indexing
http://www.citefactor.org/journal/index/23020/rhetoric-and-communications

Rhetoric and Communications Journal is indexed in https://road.issn.org/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1314-4464

Rhetoric and Communications Journal is indexed in
Scientific Indexing Services
http://www.sindexs.org/
Journal ID:5278
Journal Title: (Rhetoric and Communications = Реторика и комуникации)

The Rhetoric and Communications Journal is included in the National Reference List of Contemporary Bulgarian scientific publications with scientific review (Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране).
195. РЕТОРИКА и комуникации = Rhetoric and Communications
Link: http://nacid.bg/bg/NRS/

Виж линка http://nacid.bg/bg/NRS/

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в SAIF – Scholar Article Impact Factor
https://www.scholarimpact.org/1314-4464-rhetoric-and-communications.html

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в GIF (General Impact Factor)
http://generalif.com/jdetails.php?jname=Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications
Rhetoric and Communications Journal aims to meet professionals working in the field of rhetoric and different types of communication: academic, pedagogical, intercultural, political, public, business, Internet and others.
The magazine is published only electronically ISSN 1314-4464 from 2011 and has two sites: in Bulgarian http://rhetoric.bg/ and in English http://journal.rhetoric.bg/.
The journal publishes regularly since 2011 4 issues each year. Special issues have been issued, in which the results of research from scientific projects are presented (Erasmus, Jacques Monet, Found Scientific Research – issue 15, issue 20, issue 27, issue 36); from national and international scientific conferences (4th ESTIDIA conference – 29-30.09.20017: issue 33, issue 34, issue 35 – total 30 scientific articles; 6 conferences of SIETAR-Bulgaria (issue 6, issue 11 , issue 16, issue 24, issue 32, issue 32 – a total of 65 scientific articles).
Publishing policy includes the publication of scientific articles by renowned scholars from universities in Bulgaria, Europe, North and South America, Asia. Same issues are separated thematically (rhetoric, argumentation, internet communication, public communication), and this concept creates conditions for compact disclosure of theoretical knowledge and results of research and modern scientific achievements.