PEDAGOGICAL COMMUNICATION: TRADITIONAL AND DIGITAL

0 Comments

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Синдикат на българските учители,

Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД,

Институт по реторика и комуникации

под патронажа на дин Янка Такева –

председател на Синдиката на българските учители

имат удоволствието да Ви поканят на международна научно-практическа конференция на тема:

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: ТРАДИЦИОННА И ДИГИТАЛНА

на 05 и 06 април 2019 г.,  гр. София, пл. „Македония” № 1, сградата на КНСБ, ет. II, зала „Европа”

Проблемно-тематични секции:

 1. Традиционна педагогическа комуникация в образователните институции (детски градини, средни и висши училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и др.)
 2. Дигитална педагогическа комуникация (образователни портали и платформи, сайтове, блогове, социални мрежи и др.)
 3. Интеркултурна комуникация в реална и дигитална среда
 4. Добри практики за формиране на дигитални компетентности на педагогическите специалисти.

Организационен комитет:

проф. д-р Ванче Бойков

доц. д-р Йосиф Нунев

Янко Янков

Добрян Боев

Виктория Тоцева

Теодор Георгиев

Научен комитет:

дин Янка Такева

проф. дфн Иванка Мавродиева

проф. д-р Янка Тоцева

доц. д-р Калина Йочева

доц. д-р Соня Георгиева

Заявки по образец ще се приемат до 24 декември 2018 г. на следния адрес: conference.pc.2018@gmail.com

Заявките ще бъдат селектирани от Научния комитет.

Срок за потвърждение или отказ – до 10 дни след получаване на заявката.

Срок за изпращане на одобрените доклади и заплащане на такса правоучастие – 18 февруари 2019 г.

Сборникът с докладите ще се предостави на участниците при регистрацията на конференцията.

Съгласно чл. 49, ал.3, т.2 от Наредба №12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, всеки участник в конференцията, който подготви и представи доклад, който е публикуван в специализираното издание (сборника с доклади), ще получи удостоверение за присъждане на един квалификационен кредит.

Официални езици на конференцията са: български, руски и английски.

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ:

 • за български участници – 85 лв.
 • за докторанти – 60 лв.
 • за чуждестранни участници – 50 евро.

Таксата се превежда по сметка на „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООДв „Юробанк България” АД, IBAN: BG92BPBI79401083082001 в срок до 18.02.2019 година с основание за плащане РС2019.

Таксата е за един доклад и за един участник.

В случай че два или повече доклада са представени от един и същ участник, се заплаща пълна такса за участие за всеки доклад.

В случай че докладът има няколко автори и на конференцията желаят да присъстват повече от един от тях, се заплаща една пълна такса за участие, а останалите съавтори заплащат такса, с 10 лева по-ниска.

Срещу внесената такса се получават: сборникът с докладите, папка с материалите на конференцията, включително програмата, правото за участие в два уъркшопа, сертификат за участие/удостоверение за присъждане на един кредит, куверт за кафе паузите и коктейла на конференцията.

INVITATION

BULGARIAN TEACHERS SYNDICATE,

CENTER FOR EDUCATION AND QUALIFICATION ON PEDAGOGICAL SPECIALISTS“ LTD,

INSTITUTE ОF RHETORIC AND COMMUNICATIONS

Under the patronage of Yanka Takeva. D. Sc. – President of the Bulgarian Teachers Syndicate

Are pleased to invite you to the International scientific and practical conference:

PEDAGOGICAL COMMUNICATION: TRADITIONAL AND DIGITAL

0

5th – 06th of April 2019,

Hall “Europe” in Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria Building,

1 Macedonia Square, Sofia, Bulgaria

Problem-themed sections:

 1. Traditional pedagogical communication in educational institutions (kinder gardens, schools and universities, personal development centres, etc.)
 2. Digital pedagogical communication (educational portals and platforms, websites, blogs, social networks, etc.)
 3. Intercultural communication in real and digital environment.
 4. Good practices for developing the digital skills of the perdagogical specialists.

Organisational committee:

Prof. Vanche Boykov, PhD

Assos. Prof. Yosif Nunev, PhD

Yanko Yankov, Attorney at Law

Dobryan Boev

Victoria Totseva

Teodor Georgiev

Scientific committee:

Yanka Takevа, D.Sc.

Prof. Ivanka Mavrodieva, D.Sc.

Prof. PhD Yanka Totseva, PhD

Assos. Prof. Kalina Yocheva, PhD

Assos. Prof. Sonya Georgieva, PhD

Dedline for submissions:24th of December 2018 at email: conference.pc.2018@gmail.com

Submissions will be approved and selected by the scientific comitee.

Deadline for approval/rejection – 10 days after receiving the submission.

Deadlne for full paper submission and participation fee payment – 18th of February 2019.

The conference proceedings will be handed out to the participants at the conference registration.

The official languages of the conference are Bulgarian, Russian and English

PARTICIPATION FEE:

 • Bulgarian participants – 85 BGN;
 • PhD students – 60 BGN.
 • International participants – 50 EUR.

The participation fee is paid via bank transfer in the bank account of the „CENTER FOR EDUCATION AND QUALIFICATION ON PEDAGOGICAL SPECIALISTS“ LTD:Bank: Eurobank Bulgaria, IBAN: BG92BPBI79401083082001 before 18.02.2019 with a reference “РС2019”.

The participation fee covers one paper per participant.

Should you wish to participate with more than one paper then a full participation fee is payable for each paper.

In case the paper has more than one author and more than one of them wants to attend the conference, then one full participation fee must be paid as well as discounted (-10 BGN) participation fee for every additional author.

Срещу внесената такса се получават: сборникът с докладите, папка с материалите на конференцията, включително програмата, правото за участие в два уъркшопа, сертификат за участие/удостоверение за присъждане на един кредит, куверт за кафе паузите и коктейла на конференцията.

The participation fee covers: conference proceedings publication, conference materials folder, two workshops attendance during the conference, participation certificate, coffee-breaks, conference cocktail.