Издател на сп. „Реторика и комуникации“

Институт по реторика и комуникации
Институтът по реторика и комуникации е регистриран като научна организация в Националния център за информация и документация (НАЦИД).
https://cris.nacid.bg/public/organization-search
Институтът по реторика и комуникации е издател на сп. „Реторика и комуникации“. Списанието е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране в Националния център за информация и документация.
https://nrs.nacid.bg/home

Institute of Rhetoric and Communications
The Institute of Rhetoric and Communications is registered as a scientific organisation with the National Center for Information and Documentation (NCID).
https://cris.nacid.bg/public/organization-search
The Institute of Rhetoric and Communications publishes the Rhetoric and Communications Journal. The journal is included in the National Reference List.
https://nrs.nacid.bg/home, https://nacid.bg/en/