Публикуване

Публикуване
Институтът по реторика и комуникации е издател на сп. „Реторика и комуникации“. То има два сайта на български http://rhetoric.bg/ и на английски език. http://journal.rhetoric.bg/
Индексиране и рефериране:
Индексиране

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в
The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=494070

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в citefactor.org journals indexing
http://www.citefactor.org/journal/index/23020/rhetoric-and-communications

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в http://www.sindexs.org/>
Journal ID:5278
Journal Title: (Rhetoric and Communications = Реторика и комуникации)

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в https://road.issn.org/>
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1314-4464

Списание „Реторика и комуникации“ е включено в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране

Виж линка http://nacid.bg/bg/NRS/

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в SAJI – Scholar Article Journal Index
https://www.scholarimpact.org/1314-4464-rhetoric-and-communications.html

SAIF – Scholar Article Impact Factor
Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в GIF (General Impact Factor)
http://generalif.com/jdetails.php?jname=Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications

Сп. „Реторика и комуникации“ има за цел да запознае специалисти, работещи в областта на реториката, както и тези, които правят изследвания и се интересуват от различни видове комуникация: академична, педагогическа, интеркултурна, политическа, публична, бизнес, интернет и други.
Списанието се издава само електронно ISSN 1314-4464 от 2011 г. и има два сайта: на български http://rhetoric.bg/ и на английски език http://journal.rhetoric.bg/, има и Facebook страница.
Списанието публикува регулярно от 2011 г. по 4 броя всяка година. Издадени са специални броеве, в които се представят резултати от изследвания от научни проекти (Еразъм, Жак Моне, НИС, ФНИ – бр. 15, бр. 20, бр. 27, бр. 36); от национални и международни научни конференции (4th ESTIDIA conference – 29-30.09.20017 г.: бр. 33, бр. 34, бр. 35 – общо 30 научни статии; 6 конференции на SIETAR-България (бр. 6, бр. 11, бр. 16, бр. 24, бр. 32, бр. 32 – общо 65 научни статии).
Издателската политика включва публикуване на научни статии на утвърдени учени от университети от България, Европа, Северна и Южна Америка, Азия, които правят изследвания в областите реторика, аргументация, визуална реторика, интернет комуникация, бизнес комуникация, интеркултурна комуникация, политическа комуникация, академична комуникация, педагогическа комуникация, медийна комуникация, рекламна комуникация и др. Поддържат се постоянни рубрики в списанието, сред които реторика, аргументация, интернет комуникация, публична комуникация и други. Отделни броеве са обособени тематично, като тази концепция създава условия за оповестяване компактно на теоретични знания и на резултати от изследвания и съвременни научни постижения.

Publishing
The Institute of Rhetoric and Communications is the publisher of the Rhetoric and Communications journal. It has two websites – in Bulgarian http://rhetoric.bg/ and in English. http://journal.rhetoric.bg/
Indexing and referencing:
Indexing

Rhetoric and Communications Journal
Rhetoric and Communications Journal is indexed in The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=494070

Rhetoric and Communications Journal is indexed in CiteFactor
citefactor.org journals indexing
http://www.citefactor.org/journal/index/23020/rhetoric-and-communications

Rhetoric and Communications Journal is indexed in ROAD https://road.issn.org/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1314-4464

Rhetoric and Communications Journal is indexed in Scientific Indexing Services
http://www.sindexs.org/
Journal ID:5278
Journal Title: (Rhetoric and Communications = Реторика и комуникации)

The Rhetoric and Communications Journal is included in the National Reference List of Contemporary Bulgarian scientific publications with scientific review
195. РЕТОРИКА и комуникации = Rhetoric and Communications
Link: НАЦИД

The Rhetoric and Communications Journal is indexed in SAJI – Scholar Article Journal Index
https://www.scholarimpact.org/1314-4464-rhetoric-and-communications.html

The Rhetoric and Communications Journal is indexed in SAIF – Scholar Article Impact Factor

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в GIF (General Impact Factor)
http://generalif.com/jdetails.php?jname=Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications
The Rhetoric and Communications Journal aims to bring together professionals working in the field of rhetoric and different types of communication: academic, pedagogical, intercultural, political, public, business, Internet and others.
The journal has been published only electronically ISSN 1314-4464 since 2011 and has two websites – in Bulgarian http://rhetoric.bg/ and in English http://journal.rhetoric.bg/.
Since 2011, the journal has published 4 issues each year. Special issues have been published to present the results of research from scientific projects (Erasmus, Jean Monet, Bulgarian National Science Fund – issue 15, issue 20, issue 27, issue 36); from national and international scientific conferences (4th ESTIDIA conference – 29-30.09.20017: issue 33, issue 34, issue 35 – a total of 30 scientific articles; 6 conferences of SIETAR-Bulgaria (issue 6, issue 11 , issue 16, issue 24, issue 32, issue 32 – a total of 65 scientific articles).
The publishing policy envisages the publication of scientific articles by renowned scholars from universities in Bulgaria, Europe, North and South America, and Asia. Some issues are thematically organized (rhetoric, argumentation, internet communication, public communication), and this concept creates conditions for compact disclosure of theoretical knowledge and results of research and contemporary scientific achievements.