Педагогическ ата комуникация “ 2020

Трета научно-практическа конференция „Педагогическата комуникация – вербална и визуална” / Third scientific and applied conference “Pedagogical communication – verbal and visual“

Трета научно-практическа конференция „Педагогическата комуникация – вербална и визуална”
Третата научно-практическа конференция „Педагогическата комуникация: вербална и визуална” се проведе на 18 и 19 септември 2020 г. в София в конферентен център „Глобус“ в сградата на КНСБ.
Съорганизатори за трета година са Институтът по реторика и комуникации и Центърът за обучение и квалификация на педагогически специалисти ООД. Синдикатът на българските учители е съорганизатор за втора поредна година.
Основни докладчици са проф. д-р Янка Тоцева и доц. д-р Маргарита Бакрачева и д.ик.н. Янка Такева.
Докладите са групирани в три секции:
– Вербална педагогическа комуникация;
– Визуална и мултимодална педагогическа комуникация;
– Педагогическа комуникация в образователния мениджмънт.
В програмата на научната конференция са включени работилници с участието на:
– проф. д-р Веселина Раева и доц. д-р Валерия Кардашевска от НАТФИЗ – „Гласът – неподозираните средства за въздействие“;
– доц. д-р Калина Йочева – ШУ „Епископ Константин Преславски“ и доц. д-р Соня Георгиева – РУ „Ангел Кънчев“ – „Визуализация в обучението и оценяването“;
– проф. дн Иванка Мавродиева – СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. д-р Янка Тоцева – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – „Как да подготвим млади активни граждани с дигитална медийна грамотност?“
Участниците и гостите в третата научно-практическа конференция на тема: „Педагогическата комуникация: вербална и визуална” бяха над 50. Университетските преподаватели са от 7 университета в България, а директорите и учителите – от 7 града в страната: София, Пловдив, Варна, Видин, Враца, Перник, Радомир и др.
Сборникът беше предварително отпечатан и предоставен на участниците.
Можете да прочетете докладите на следния линк от сайта на ИРК.

Линк към сайта
https://www.academyteachers.bg/novini/

Third scientific and applied conference “Pedagogical communication – verbal and visual“
The third scientific and applied conference “Pedagogical communication: verbal and visual“ was held on 18 and 19 September, 2020, , at the Globus Conference Center, CITUB building. in Sofia.
The Institute of Rhetoric and Communications and the Center for Training and Qualification of Pedagogical Specialists, Ltd., were co-organizers for the third year. Co-organizer for the second year in a row is the Bulgarian Union of Teachers.

Keynote speakers: Prof. Dr. Yanka Totseva and Assoc. Prof. Dr. Margarita Bakracheva and Dr. Yanka Takeva.
The reports were grouped into three sections:
– Verbal pedagogical communication;
– Visual and multimodal pedagogical communication;
– Pedagogical communication in educational management.
The programme of the scientific conference included workshops with the participation of:
– Prof. Dr. Veselina Raeva and Assoc. Prof. Dr. Valeria Kardashevska from NATFA – „The voice – the unsuspected means of influence“;
– Assoc. Prof. Dr. Kalina Yocheva – University of Shumen „Bishop Konstantin Preslavski“ and Assoc. Prof. Dr. Sonya Georgieva – RU „Angel Kanchev“ – „Visualization in training and assessment“;
– Prof. Ivanka Mavrodieva, Dr. Habil. – Sofia University “St. Kliment Ohridski ”and Prof. Dr. Yanka Totseva – SWU“ Neofit Rilski ”-“How to prepare young active citizens in digital media literacy?”
The participants and the guests of the third scientific and reseacrh conference on „Pedagogical communication: verbal and visual“ were over 50. There were university professors from 7 universities in Bulgaria, and school principals and teachers from 7 cities in the country: Sofia, Plovdiv, Varna, Vidin, Vratsa, Pernik, Radomir and others.
The book of conference proceeding was pre-printed and provided for the participants.
Link to the book of conference proceeding: