Педагогическ ата комуникация “ 2018


Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“ / International Scientific Conference „Pedagogical Communication: Present and Future“

Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“
На 2 и 3 февруари 2018. се проведе Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“. Конференцията е организирана от Института по реторика и комуникации и от Центъра за обучение на квалификация на педагогическите специалисти ООД. Домакин е Националният дворец на децата, град София.
Ключови лектори: проф. д-р Юлиана Рот, преподавател по интеркултурна кому¬никация в университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен, Герма¬ния; д-р Фотини Еглезу, преподавател в Hellenic Open University, президент на Института за изследвания на реториката и комуникациите в Гърция; проф. дфн Иванка Мавродиева от Софийския университет.
Участници са преподаватели и докторанти от 9 български университети: СУ „Св. Климент Охридски“, Европейски политехнически университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, УниБИТ, Тракийски университет – Стара Загора, Пловдивския университет „Паисий Хиландарски“.
Участваха директори, учители, педагогически съветници, психолози от училища от България.
Двата уъркшопа са водени от проф. Юлияна Рот и д-р Фотини Еглезу. Проф. Рот провокира участниците да осмислят проблемите на интеркултурната комуникация. Д-р Еглезу представи педагогическата аргументация във втория уъркшоп.
https://www.academyteachers.bg/mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-pedagogicheskata-komunikatsiya-nastoyashte-i-badeshte/

Сборникът от конференцията е достъпен на адрес:

International Scientific Conference „Pedagogical Communication: Present and Future“
2-3 February 2018, Sofia, National Palace of Children.
The conference is organized by the Institute of Rhetoric and Communications and by the Center for Training of Qualification of Pedagogical Specialists, Ltd and is hosted by the National Palace of Children, Sofia.

Keynote Speakers: Juliana Roth, Professor of Intercultural Communication at Ludwig Maximilian University in Munich, Germany, Dr. Fotini Egglezou, Professor at Hellenic Open University, President of the Institute for the Study of Rhetoric and Communications in Greece; Prof. Ivanka Mavrodieva from Sofia University.

Workshops:
– Intercultural Classroom – Prof. Juliana Roth
– Rhetorical Classroom – Dr. Fotini Egglezou

Lecturers and doctoral students from 9 Bulgarian universities Participants participated in the conference: Sofia University „St. Kliment Ohridski ”, European Polytechnic University, “Angel Kanchev” University of Ruse, University of Veliko Tarnovo “St. St. Cyril and Methodius”, University of Shumen “Bishop Konstantin Preslavski”, University of Library Studies and Information Technologies – Sofia, Thracian University – Stara Zagora, Plovdiv University “Paisii Hilandarski”.
School principals, teachers, pedagogical counsellors, and psychologists from schools in Bulgaria participated.

Prof. Roth provoked the participants to make sense of the problems of intercultural communication. Dr. Eglezu presented the essence of pedagogical argumentation in the second workshop.

Link to the book of conference proceedings: https://www.academyteachers.bg/mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-pedagogicheskata-komunikatsiya-nastoyashte-i-badeshte/