За нас

Мисия на Института по реторика и комуникации:

– Да инициира и участва в проекти и научни изследвания в областта на комуникациите.
– Да насърчава дейности, свързани с научни форуми, научни и научно-приложни проекти (дискусии, кръгли маси и други).
– Да допринася за предоставяне на образователни услуги и консултации, свързани с обучение по комуникации, презентации, онлайн дискусии и виртуални форуми, уебинари и други.
– Да сътрудничи с международни правителствени и неправителствени организации и да подпомага дейности, свързани с научни форуми, с научни и научно-приложни проекти.

Mission of the Institute of Rhetoric and Communications
The Institute of Rhetoric and Communications has been set up to provide counselling and to conduct studies and research related to rhetoric, communications – business communication, public communication, communication in a virtual or online environment, argumentation, media, advertising, public relations.
The Institute of Rhetoric and Communications supports participation in scientific and research projects at national and international level, scientific programs and scientific forums (discussions, roundtables, etc.)
The Institute of Rhetoric and Communications contributes to the provision of educational services and consultations related to communication training, presentations, online discussions and virtual forums, webinars among others.
The Institute of Rhetoric and Communications aims to cooperate with international governmental and non-governmental organizations and to promote activities related to scientific forums as well as scientific and applied research projects.